Początek treści

Polityka prywatności

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 90, 90-103 Łódź

 

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, realizując wymagania określone przepisami prawa, Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi przygotowało politykę prywatności. Zawiera ona najistotniejsze informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum.

I Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - zwane dalej RODO lub rozporządzeniem).

A. Informacje ogólne

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 90, 90-103 Łódź, zwane dalej Muzeum.

2. Inspektor ochrony danych osobowych

Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest nim Pan Arkadiusz Zarębski.

Może Pani/Pan skontaktować się z nim we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych, w następujący sposób: 

 1. poprzez adres e-mail: abi_daz@outlook.com
 2. listownie, na adres korespondencyjny Muzeum (z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”).


3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

 1. Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w szczególności w celu przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach, wystawach, prelekcjach, spotkaniach, nowościach wydawniczych, i innych działaniach zgodnych z działalnością statutową.

  Pani/Pana zgoda może zostać  wycofana w każdej chwili.

 2. konieczności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w szczególności do wykonania umów

  Podanie Pani/Pana danych osobowych związanych z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody, a zarazem jest to konieczne i niezbędne do realizacji tej umowy. Brak Pani/Pana zgody w tym aspekcie spowoduje niemożność zawarcia bądź wykonania umowy.  

 3. niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na podstawie i w granicach określonych przez normy prawa powszechnie obowiązującego.

 4. niezbędności do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

 5. niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

  W razie zajścia takiej konieczności w sposób i w formie określonej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego:  

 2. osoby upoważnione przez Muzeum do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 3. podmioty, którym Muzeum zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,

 4. podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,

 5. podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i inne podobne usługi. 

 

5. Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

B. Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania

 

1. Okres, przez który będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,

 2. w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatów i zajęć edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród,

 3. w celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,

 4. Muzeum może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 

2. Informacja o przysługujących uprawnieniach 

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych, w każdej chwili, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 7 ust. 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 2. dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

 3. do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

 4. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 rozporządzenia,

 5. ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia,

 6. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 rozporządzenia,

 7. wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 rozporządzenia.

 

3. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych.


Adres organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

4. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Co do zasady podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak Pani/Pana zgody spowoduje, iż nie będzie możliwe korzystanie przez Panią/Pana z usług świadczonych przez Muzeum (w tym możliwości zwiedzania obiektów, przekazywania informacji o działalności Muzeum, usług edukacyjnych, itp.). 

 

5. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polityka Cookies

1. Serwisy internetowe Muzeum korzystające z plików cookies:

Dla Państwa wygody serwis internetowy www.muzeumdziecipolskich.pl  (zwane dalej serwisem), używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, jak również w celach statystycznych. 


2. Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który Pani/Pan odwiedza. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta się podczas przeglądania stron internetowych. W cookies składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji. Cookies używają też serwisy, do których Muzeum odwołuje się w ramach swoich serwisów pokazując np. multimedia (YouTube., Facebook, i inne). Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisów.

 

W ramach serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne - są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej,
 2. stałe - są to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas w nim określony (czas życia cookie) lub do momentu ich usunięcia  przez użytkownika.

Serwisy stosują pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). 

 

To m.in.:

 1. cookies google-analytics.com - statystyki dla serwisów,
 2. cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji),
 3. cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

3. Rodzaje plików cookies

W ramach serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

CMS

sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji.

lang

stały

Wersja językowa strony

style

stały

Przechowuje informację o wielkości fontu

__utmz

stały

Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik

__utma

stały

Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika

__utmb

stały

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

__utmc

sesyjny

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

__utmt

stały

Wskazuje typ żądania

 

4. Konsekwencje stosowanie plików cookies

Aby korzystać z serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie przez Muzeum plików cookies w celu zapewnienia wygody w czasie przeglądania serwisów. W dowolnej chwili ma Pani/Pan możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

Muzeum informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach serwisów.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Muzeum. Muzeum nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.