Początek treści

Klauzula informacyjna

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM DZIECI POLSKICH  OFIAR TOTALITARYZMU. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ DLA POLSKICH DZIECI W ŁODZI (1942-1945) Z SIEDZIBĄ W ŁODZI – OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) z siedzibą w Łodzi (90 – 103), ul. Piotrkowska 90, e – mail: sekretariat@muzeumdziecipolskich.pl , telefon: 42 654 45 31.

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Arkadiusz Zarębski, z którym skontaktować można się za pomocą poczty elektronicznej, e – mail: abi_daz@outlook.com

 

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w art. 6 z uwzględnieniem art. 9 Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

 

Źródła danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy są w większości pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Państwa. Jednakże niezbędne kategorie Państwa danych, mogą również zostać nam udostępnione przez uprawnione do tego podmioty lub pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów

prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

 • pracownicy naszego Muzeum, na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
 • upoważnione podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą naszego Muzeum, jeżeli ta obsługa wymaga przetwarzania danych powierzonych,
 • podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu naszego Muzeum, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy -niezbędnych dla naszej działalności,
 • uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym nasze Muzeum jest zobowiązane udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • w ściśle określonych warunkach w przypadku danych udostępnionych publicznie (np. strona internetowa Muzeum) odbiorcami danych mogą być wszyscy.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Generalnie nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej).

W sytuacjach, gdy dla realizacji naszych celów ustawowych i statutowych, np. w ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami realizującymi w szczególności działalność muzealną czy kulturalną, dane osobowe mogą być przekazywane do takich państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale V Rozporządzenia RODO.

 

Okres przechowywania danych osobowych- kryteria jego ustalania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się do czasu pisemnego cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez administratora, w tym profilowaniu (automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby), tzn. żadne decyzje dotyczące osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane w sposób automatyczny.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych danych osobowych:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia oraz prawo usunięcia danych z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w sytuacji gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy.

Konsekwencją ich nie podania, będzie brak możliwości realizacji określonego celu np. realizacji z Państwem umowy, czy realizacji obowiązków prawnych.